Dữ liệu được đổ về và quản lý tập trung trên website đặt hàng đơn giản như thế nào?

Blog 491
Cách mà đặt hàng từ website đơn giản, dữ liệu được đổ về phần mềm và quản lý tập trung như thế nào?
Đơn vị phần mềm: https://chips.vn - Công ty Cổ phần Chips.


Powered by Froala Editor

Nguồn: Nguyễn Văn Lượng