• Chi phí căn bản gồm: 1....

  • Yêu cầu chi tiết công việc là chất liệu để làm nên một dự án phần mềm ERP đúng lộ trình, đặc biệt về mặt thời gian....

  • Các hệ thống Data center (DC) đều được xây dựng chuyên nghiệp đầy đủ giấy phép, khác với máy chủ nội bộ được tạo và quản lý bởi IT đơn lẻ của  Doanh nghiệp....

  • Từ yêu cầu cần phần mềm, đánh giá về tính năng là độc lập, gọn thì nên lựa chọn những phần mềm có sẵn....

  • 1....