• Hệ thống ERP căn bản, quy mô nhân sự sản xuất tầm 60 người đến hơn 100 người thì chi phí dự tính khởi động từ 350 triệu cho một nhà máy. Và các công việc chi tiết được hai bên trao đổi sẽ là chất liệu để xác định được khối lượng công việc, chi phí thực t Xem thêm

  • Chi phí căn bản gồm: 1. Chi phí bảo trì phần mềm, 2. Chi phí Cloud server, 3. Chi phí chứng chỉ bảo mật SSL, 4. Chi phí tên miền, 5. Thuê Apple Store, Google Play (Nếu có Mobile App). Xem thêm

  • Phần mềm ERP là một hệ thống quản lý tổng thể cho doanh nghiệp sản xuất, tuỳ thuộc vào quy mô đầu tư. Hê thống ERP thường đáp ứng tối thiểu các phân hệ như: 1. Bán hàng, 2. Kế hoạch, 3. Sản xuất, 4. Thu mua, 5. QC, 6. Kho, 7. Kế toán, 8. Báo cáo v.v... Xem thêm

  • Các hệ thống Data center (DC) đều được xây dựng chuyên nghiệp đầy đủ giấy phép, khác với máy chủ nội bộ được tạo và quản lý bởi IT đơn lẻ của Doanh nghiệp. Do đó có đẩy đủ giải pháp an toàn, an ninh khi cần. Xem thêm

  • Yêu cầu chi tiết công việc là chất liệu để làm nên một dự án phần mềm ERP đúng lộ trình, đặc biệt về mặt thời gian. Xem thêm