Ông/Mr  Nguyễn Văn Lượng
Ông/Mr Nguyễn Văn Lượng
CEO/ Tổng Giám đốc
Đỗ Công Toàn
Đỗ Công Toàn
Technical Manager
Phạm Thị Mỹ Chinh
Phạm Thị Mỹ Chinh
CEO Assistant
Nguyễn Văn Tiên
Nguyễn Văn Tiên
Business Development Manager
© 2009 - 2022 Chips. All rights reserved.