Microsoft 365 Business Basic
75,000 VND
/1 tháng

name@yourcompany.com

50GB/email và 1 TB lưu trữ OneDrive

Phiên bản Cloud (Word, Excel và PowerPoint)

Giá hãng: $3 (Miễn thuế)

Microsoft 365 Business Standard
250,000 VND
/1 tháng

1 người dùng /tháng

50GB/email

name@yourcompany.com

1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive

Tổ chức cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho tối đa 300 người

Word, Excel và PowerPoint

Phiên bản Cloud,PC, Mac

Giá miễn thuế.

Giá hãng: USD$10.00

Microsoft 365 apps for business
206,250 VND
/1 tháng

1 người dùng /tháng

Word, Excel, Outlook, PowerPoint trên PC, Mac

1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive

Giá miễn thuế.

Giá hãng: USD$8.25

Onedrive for Business Plan 2
250,000 VND
/1 tháng

OneDrive for Business (Plan 2)

USD$10.00 người dùng/tháng

(đăng ký hàng năm–tự động gia hạn)

Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn*

Giá chưa bao gồm thuế.