Dịch vụ cấp phép website (Đơn ngôn ngữ, Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6)
1.200.000 VND
/12 tháng