I. HỖ TRỢ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN:

Thời gian hỗ trợ: 

Nhân viên Chips hỗ trợ Khách hàng trong toàn thời gian hành chính trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng qua các cổng hỗ trợ khách hàng trực tuyến của Chips như: Site hỗ trợ, email: support@chips.vn  hoặc qua điện thoại.

Mức độ hỗ trợ: 

Mức Độ Nghiêm Trọng

Mô tả: Bên B là Chips, Bên A là Khách hàng

 

Mức độ 1   

(Nguy cấp)

Định nghĩa: Mức độ nguy cấp 1 xảy ra khi phần mềm dịch vụ mà Bên B cung cấp ngừng hoạt động.

Mức độ ảnh hưởng: Ảnh hưởng tới việc sử dụng phần mềm của toàn bộ tài khoản của Bên A, gây tác động đến hoạt động bình thường của Bên A. 

Thời gian xử lý sự cố: Khi xảy ra sự cố thuộc Mức độ 1, Bên B cam kết khắc phục như sau: 

  • Thời gian phản hồi: trong vòng 02 (hai) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên A về sự cố.
  • Thời hạn giải quyết hoặc khắc phục tạm thời trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo. 

Mức độ 2   

(Nghiêm trọng nhưng không nguy cấp)

Định nghĩa: Mức độ 2 xảy ra khi có một phát sinh gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng với hệ thống nhưng không gây ra tác động đến hoạt động kinh doanh bình thường của Bên A. 

Mức độ ảnh hưởng: Phát sinh này có thể gây ảnh hưởng đến một lượng nhỏ người dùng hoặc thỉnh thoảng mới xảy ra nhưng đủ làm phiền người sử dụng.

Thời gian phản hồi: trong vòng 04 (bốn) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên A về sự cố.

II. HỖ TRỢ KỸ THUẬT QUA SITE:

Nhân viên Chips hỗ trợ Khách hàng trong toàn thời gian hành chính trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng qua các cổng hỗ trợ khách hàng trực tuyến của Chips như: Site hỗ trợ, email: support@chips.vn

III. HỖ TRỢ KỸ THUẬT MỞ RỘNG NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH:

Nhân viên Chips hỗ trợ Khách hàng trong toàn thời gian hành chính trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng qua các cổng hỗ trợ khách hàng trực tuyến của Chips như: Site hỗ trợ, email: support@chips.vn  hoặc qua điện thoại và không giới hạn thông qua hợp đồng thỏa thuận thêm của Khách hàng.

Powered by Froala Editor