Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Dịch Vụ phần mềm, ứng dụng Của Chips

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành nên một hợp đồng giữa quý khách và Chips ("Thỏa thuận"). Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thỏa thuận này điều chỉnh việc quý khách sử dụng Dịch Vụ được gọi là phần mềm Chips TeaCoffee Của Chips. Ứng dụng Tea Coffee là ứng dụng quản lý doanh số và chia sẻ lợi nhuận hợp tác bán cà phê, trà sữa. Thông qua đó Quý khách có thể mua, nhận, cấp giấy phép hoặc thuê sử dụng Ứng dụng Chips TeaCoffee. Dịch vụ của chúng tôi sẵn có cho quý khách sử dụng ở nước hoặc lãnh thổ mà quý khách cư trú ("Nước sở tại"). Bằng cách tạo một tài khoản để sử dụng Dịch vụ ở một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể, quý khách đang chỉ định đó là Nước sở tại của mình. Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý khách cần phần cứng, phần mềm tương thích (đề xuất và đôi khi bắt buộc sử dụng phiên bản mới nhất) và có kết nối Internet (có thể bị tính phí). Hiệu quả hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này.

TÀI KHOẢN:

 

ĐĂNG KÝ

 

QUYỀN RIÊNG TƯ

Quý khách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi phải tuân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Apple, được đăng tải tại https://chips.vn/legal/quyen-rieng-tu

Cập nhật lần cuối: Ngày 24 tháng 07 năm 2023

CHẤM DỨT VÀ TẠM NGỪNG DỊCH VỤ

Nếu quý khách không tuân thủ, hoặc Chips nghi ngờ quý khách đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, không cần thông báo cho quý khách, Chips có thể: (i) chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc Tài khoản của quý khách đã đăng ký trên ứng dụng của Chips, và quý khách sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản tiền phải trả cho Chips của quý khách tính đến ngày và kể cả ngày chấm dứt; và/hoặc (ii) chấm dứt giấy phép sử dụng phần mềm của quý khách; và/hoặc (iii) ngăn cản quý khách truy cập vào Dịch vụ.

Chips cũng có quyền sửa đổi, tạm ngừng, hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào hoặc Nội dung nào của Dịch vụ) bất cứ lúc nào có thông báo hoặc không thông báo cho quý khách

MIỄN TRÁCH VỀ BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

BẢN QUYỀN, SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG

Chips chỉ chịu trách nhiệm bảo trì và hỗ trợ cho Ứng Dụng Của Chips, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành