Phần mềm đại hội trực tuyến (Voting) - Triển khai thành công tốt đẹp cho Bắc Á Bank

Sự Kiện 601
Đơn vị tổ chức VietSC ( Chứng khoán Việt). Giải pháp phần mềm Chips phối hợp triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội đồng cổ đông Bắc Á Bank thường niên 2020 diễn ra ngày 20/06/2002 thành công tốt đẹp.