Quản lý khách mời bằng QR code & Update thông tin, xác nhận qua QR code từ Email

Blog 330

Để tiết kiệm thời gian. Công nghệ đã giúp nhà quản lý, hay những người làm công tác tổ chức dùng QR CODE để quản lý Tiết kiệm thời gian, Nhanh chóng, Chính xác và Thống kê một cách đầy đủ