VNNIC không cấp giấy chứng nhận tên miền .VN cũng như yêu cầu các Nhà đăng ký phải cung cấp Giấy chứng nhận này cho khách hàng.

Luật Công Nghệ Thông Tin 632

Theo VNNIC - Bộ Thông Tin và Truyền Thông - Trung Tâm Internet Việt Nam thì việc cung cấp giấy chứng nhận không bắt buộc, mà Khách hàng hoặc bên thứ ba tự kiểm tra thông tin qua công cụ WHOIS (cung cấp bởi VNNIC) tại link: http://whois.vn/ . Một số cơ quan yêu cầu cung cấp giấy xác nhận tên miền như các đơn vị cổng thanh toán, thì việc này là sự xác nhận thông tin giữa công ty cung cấp và khách hàng. Vì vậy dựa vào email VNNIC cung cấp, thì đại lý đăng ký tên miền cụ thể là Chips sẽ chủ động xác thực cho Khách hàng những thông tin, đáp ứng một số nhu cầu cụ thể từ Khách hàng. 

Nội dung trả lời về việc cung cấp giấy chứng nhận tên miền từ VNNICNội dung email của VNNIC:

1. VNNIC không cấp giấy chứng nhận tên miền .VN cũng như yêu cầu các Nhà đăng ký phải cung cấp Giấy chứng nhận này cho khách hàng. Việc cấp Giấy chứng nhận tên miền .VN sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và NĐK.

2. Các thông tin của chủ thể tên miền .VN có thể được xác nhận rõ qua công cụ WHOIS (cung cấp bởi VNNIC) tại link: http://whois.vn/       

2. Hiện nay, VNNIC áp dụng hoàn toàn mô hình Cơ quan quản lý - Nhà đăng ký (Registry - Registrar). Nhà đăng ký sẽ có những trách nhiệm pháp lý ràng buộc như sau: https://vnnic.vn/nhadangky/th%C3%B4ng-tin-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-v%E1%BB%81-ph%C3%AD-l%E1%BB%87-ph%C3%AD-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-v%C3%A0-v%E1%BB%81-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-nh%C3%A0-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-t%C3%AAn-mi%E1%BB%81n-vn?lang=en.

Nguồn: Chips