Chips | ERP Software Solution, Phần mềm ERP, Web App, Mobile App>

Chips

Chips

1. Câu chuyện bán hàng với giá trị lớn, luôn đòi hỏi chúng ta theo nó trong suốt quá trình diễn ra gọi là "Đàm phán đơn hàng". Vì vậy việc thay đổi và điều chỉnh cho đến lúc hoàn tất cần phải được lưu giữ cả một quá trình, khi cần chúng ta có nó để tiếp tục chỉnh sửa.

2. Việc đàm phán đơn hàng, diễn ra cho nhiều đơn hàng, và nhiều khách hàng ở một thời điểm, vì vậy hệ thống sẽ giúp chúng ta kiểm soát và nhìn nhận tổng quan để sắp xếp thời gian cũng như diễn tiến mỗi đơn hàng hợp lý.

3. Việc tham gia một hệ thống bán hàng thông qua một quá trình nhiều khâu, và những con người tham gia không nhất định phải ngồi một địa điểm, vì vậy việc xử lý đồng bộ 1 hoặc nhiều thông tin giữa các quyền hạn sẽ giúp cho sở hữu thông tin chung và thời gian tốt nhất.

4. Dựa vào hệ thống, các đối tượng tham gia như Sale bán hàng, Kế toán, Kho, Giao hàng và Ban quản trị sẽ tự động xử lý những công việc liên quan, không thông qua giấy tờ, giúp việc tự động hóa một cách trơn tru và linh hoạt. Giảm thiểu thời gian chờ đợi và tăng hiệu suất cũng như trách nhiệm từng đối tượng tham gia.

5. Báo cáo:

+ Lãi theo Khách hàng được đánh giá dựa trên Tuyệt đối & Tương đối

+ Lãi theo Sản phẩm được đánh giá dựa trên Tuyệt đối & Tương đối

+ Báo cáo phương thức thanh toán dựa trên một số tiêu chí: Tiền mặt, Công nợ, Giá trị đơn hàng, hoặc mặt hàng có lợi nhuận tốt để  thúc đẩy

+ Cách sắp xếp đơn hàng chờ duyệt, đã chốt, đơn hàng bao hàm mặt hàng chiến lược...

+ Đánh giá hàng thiếu dựa trên đơn hàng chờ duyệt và tiềm năng, đánh giá hàng hóa đã đặt và gọi hàng gấp nếu trong kho sẽ thiếu hàng dựa trên đơn hàng vừa chốt, chờ giao.

6. Quản lý QR Code - Lô sản xuất nhằm truy xuất nguồn gốc và loại trừ hàng giả.