CloudERPs PMS Business Starter
500,000 VND
/1 tháng

Sử dụng tối đa 20 /người dùng

Xem bảng danh sách: Cần làm, Đang làm, Đã xong

Tạo và giao việc, theo dõi, xác nhận và trao đổi

Báo cáo quản trị

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Lưu trữ riêng trên Cloud server (*)

 25.000/ người dùng /tháng

CloudERPs PMS Business Standard
1,000,000 VND
/1 tháng

Sử dụng tối đa 20 /người dùng

Xem bảng danh sách: Cần làm, Đang làm, Đã xong

Tạo và giao việc, theo dõi, xác nhận và trao đổi

Báo cáo quản trị

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn và mở rộng

Mở rộng báo cáo theo yêu cầu (*)

Lưu trữ riêng trên Cloud server (*)

 50.000/ người dùng /tháng

CloudERPs PMS Business Pro
2,000,000 VND
/1 tháng

Sử dụng tối đa 20 /người dùng

Xem bảng danh sách: Cần làm, Đang làm, Đã xong

Tạo và giao việc, theo dõi, xác nhận và trao đổi

Báo cáo quản trị

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn và mở rộng

Mở rộng báo cáo theo yêu cầu (*)

Tích hợp và mở rộng theo yêu câu dựa trên MD (*)

Lưu trữ riêng trên Cloud server (*)

Mở rộng người dùng không giới hạn (*)

 100.000/ người dùng /tháng