1. Real time Management system for plant site

Hệ thống quản lý thời gian thực cho xưởng sản xuất

 • According to information input by workers during production processes, production progress can be checked in real time. Thus, products can be delivered on the appointed date of delivery.

Tùy theo cái thông tin đầu vào của nhân trong quy trình sản xuất, tiến trình sản xuất có thể kiểm tra thời gian thực. Như thế, những sản phẩm có thể được chuyển đến trên thời gian xác định của sự chuyển giao.

 • The information input by workers during production processes can also be seen from other computers in real time.

Thông tin đầu vào bởi những nhân viên trong quy trình sản xuất cũng có thể được nhìn thấy từ những máy tính khác trong một thời gian thực.

 • According to various function such as searching customer orders which have not been delivered yet, searching production processes which are delayed and various analysis function, products can be delivered in time.

Tùy theo chức năng khác nhau như tìm kiếm những đơn hàng của khách hàng mà không được chuyển đến, tìm kiếm quy trình sản xuất mà đã chậm tiến độ và chức năng phân tích khác nhau, những sản phẩm có thể chuyển đến cùng thời một thời điểm.

 • According to announcement function, emergency information such as a request to deliver products earlier than the appointed delivery date can be sent to the plant site immediately.

Tùy theo chức năng thông báo, thông tin khẩn cấp như một yêu cầu tới để chuyển những sản phẩm sớm hơn ngày giao hàng thực xác định có thể đã gửi đến nhà máy ngay lập tức.

2. Cost Management for each production process

Quản lý chi phí cho một quy trình sản xuất
 

 • In cost management function, we can check cost of each production process and thus we can reduce unnecessary expenses.

Một chức năng quản lý chi phí, chúng ta có thể kiểm tra chi phí của mỗi quy trình sản xuất và như vậy chúng ta có thể giảm bớt chi tiêu không cần thiết.

 • We can check cost of raw materials, cost of outsourcing, cost of each production process inside plant and loss and profit for each customer and product.

Chúng ta có thể kiểm tra chi phí của những nguyên liệu thô, chi phí của nguồn lục ngoài, chi phí của mỗi quy trình sản xuất bên trong nhà máy và sự thua lỗ và có lời cho mỗi sản phẩm và khách hàng.

3. Memorandum data from practical knowledge ( not yet)

Dữ liệu bản ghi nhớ từ kinh nghiệm thực tế
 

 • Practical knowledge has been maintained well in order to share technology and to increase the level of production.

Kinh nghiệm thực tế đã duy trì tốt trong đơn hàng để chia sẻ công nghệ và để tăng cấp(level) của sự sản xuất.

 • Workers can enter memo such as technique and information needed to know, points needed to pay attention and other  important facts for each production process.

Nhân viên có thể nhập vào bản ghi nhớ như kỹ thuật và thông tin cần thiết để biết, những điểm cần lưu ý và sự kiện quan trọng cho từng quy trình sản xuất 

 • These memo data are displayed in next production guidelines and thus workers can prevent the occurrence of same problems during production.

Dữ liệu bản ghi đã thể hiện trong những lần chỉ đạo sản xuất tiếp theo và như thế nhân viên có thể ngăn ngừa được sự cố của những vấn đề tương tự trong sản xuất.

 • Furthermore, these memo data have been saved in the system in order to use again in the future and to share with other workers. In this way, the level of  production can be improved.

Hơn nữa, dữ liệu bản ghi đó đã lưu lại trong hệ thống trong đơn hàng để tái sử dụng trong tương lai  và để chia sẻ với những nhân viên khác. Bằng cách này, thứ hạng của sản xuất có thể được cải thiện.

4. Production progress has been managed for each accessory

Tiến trình sản xuất được quản lý cho mỗi chi tiết
 

 • Assembly products can be managed easily as production progress is managed for each assembly part in this production management system.

Bộ phận sản phẩm có thể quản lý dễ dàng như tiến trình sản xuất là quản lý cho mỗi một phần của đội trong hệ thống quản lý sản xuất này.

 • Moreover, assembly parts can be delivered separately as inventory stock is managed for each assembly part. Therefore we don't need to spend much time to assemble small and complicated assembly parts.

Hơn nữa, một phần của đội có thể chuyển tới tách biệt như tồn kho là quản lý cho mỗi phần của đội. Tuy nhiên chúng tôi không cần thiết để sử dụng nhiều thời gian tập hợp nhỏ và làm phức tạp những phần của đội.

 • From table showing unfinished production process for each assembly part, progress information for each assembly can get within a minute.

Từ bảng thể hiện không hoàn thành tiến trình sản xauats cho một phần của đội, thông tin tiến trình cho một đội có thể nhận không quá 1 phút

 

5. Cost can be reduced by using quotation creating function and outsourcing function.

Chi phí có thể giảm bởi sử dụng chức năng tạo báo giá và chức năng gia công ngoài.
 

 • Cost can be reduced by using various function of raw material management, quotation creating and outsourcing.

Chi phí có thể giảm bởi sử dụng chức năng khác nhau của sử quản lý tạo báo giá,nguyên vật liệu thô và gia công ngoài.

 • Various kinds of raw materials can be managed by using inventory information such as the amount of stock, the amount having used, the unit price of each raw material, etc...

Những loại khác nhau của nguyên liệu thô có thể được quản lý bởi sử dụng thông tin kiểm kho như số lượng của kho hàng, số lượng đã sử dụng, đơn vị giá của mỗi nguyên liệu thô, v.v…

 • Outsourcing and raw material cost can be reduced by asking a quotation from many subcontracts and suppliers.

Gia công ngoài và chi phí nguyên liệu thô có thể giảm trả lời bởi báo giá từ nhiều nhà cung ứng và những hợp đồng con.

 

6. Real time automatic production management board according to actual results

Bảng hướng dẫn quản lý sản xuất tự động theo thời gian thực dẫn đến những kết quả thực tế.
 

 • The amount of work needed to do today and tomorrow can be seen clearly for each production section.

Số lượng của công việc cần làm hôm nay và ngày mai có thể nhìn thấy rõ ràng cho mõi mục sản xuất.

 • Amount of work for each employee can be estimated quantitatively by using the number of products needed to produce and remaining working hours for each employee.

Số lượng công việc cho mỗi nhân sự có thể được định lượng rõ bởi sử dụng con số của những sản phẩm cần để sản xuất và thời gian công việc còn lại cho mỗi nhân sự.

 • Important information about urgent products and products needed to deliver within short period are renewed automatically. They are displayed on the announcement board in priority order.

Thông tin quan trọng về những sản phẩm gấp và những sản phẩm cần thiết để giao hàng trong khoảng thời gian ngắn nhất tự động cập nhật. Họ thể hiện trên bảng thông báo trong đơn hàng ưu tiên.

7. Various interfaces can be used together with this production management system

Những giao diện khác nhau có thể sử dụng chung với hệ thống quản lý sản xuất.
 

 • In order to make production efficient, various interfaces are applied in this management system. 

Trong đơn hàng để làm cho sản xuất có hiệu lực, những giao diện khác nhau được duyệt trong hệ thống quản lý này.

 • Input data can also be made by using a pen and this helps workers who are not familiar with a keyboard.

Dữ liệu đầu vào có thể được thực hiện bởi sử dụng viết và giúp đỡ của những nhân viên, họ không quen với bàn phím.

 • Generally, keyboard is used in office and pen is used in industry site to input data. When data is needed to input frequently, workers can use barcode reader in order to be convenient. In addition, they can use handy terminal when they deliver products to customers and receive products from suppliers and subcontracts.

Nói chung, bàn phím sử dụng trong văn phòng và viết sử dụng trong khu công nghiệp để nhập dữ liệu. Khi dữ liệu cần thiết nhập liệu thường xuyên, nhân viên có thể sử dụng máy đọc mã vạch trên đơn hàng thuận tiện. Thêm nữa, họ có thể sử dụng thiết bị cầm tay đầu cuối khi họ chuyển sản phẩm cho những khách hàng và nhận những sản phẩm từ những nhà cung ứng và từ những hợp đồng con.


Sơ đồ tổng quan


Biểu đồ sản xuất thời gian thực, bố trí ngay khu vực nhà máy.


Powered by Froala Editor

CloudERPs MRP Business Pro
0 VND
/1 tháng

Phần mềm nền tảng cloud

Online đồng thời: 500 người dùng

Không giới hạn chức năng

Cloud Server mc1.4x4 VMware

Sao lưu tự động VEEAM 5 bản/ gần nhất

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Bảo mật tiêu chuẩn

CloudERPs MRP Business Standard
15,000,000 VND
/1 tháng

Phần mềm nền tảng cloud

Online đồng thời: <100 người dùng

Không giới hạn chức năng

Cloud Server mc1.2x2 VMware

Sao lưu tự động VEEAM 5 bản/ gần nhất

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Bảo mật tiêu chuẩn