Hosting Node.js 1
500,000 VND
/1 tháng

Cloud Hosting

3 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

cPanel License

Sao lưu "Veeam restore point" 5 bản/1 tuần 

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Hosting Node.js 2
1,100,000 VND
/1 tháng

Cloud Hosting

10 GB SSD Disk Space

10 TB Bandwidth

cPanel License

Sao lưu "Veeam restore point" 5 bản/1 tuần 

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Hosting Node.js 3
1,600,000 VND
/1 tháng

Cloud Hosting

30 GB SSD Disk Space

20 TB Bandwidth

cPanel License

Sao lưu "Veeam restore point" 5 bản/1 tuần 

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng