Hosting Starter
59.000 VND
/1 tháng

750 MB SSD Disk Space

20 GB Bandwidth

Linux, DirectAdmin

24x7 Ticket Support

+ Free 2 Backup Liền kề

Hosting Small
99.000 VND
/1 tháng

2 GB SSD Disk Space

25 GB Bandwidth

Linux, DirectAdmin

24x7 Ticket Support

+ Free 2 Backup Liền kề

Hosting Medium
139.000 VND
/1 tháng

5 GB SSD Disk Space

1 TB Bandwidth

Linux, DirectAdmin

24x7 Ticket Support

+ Free 2 Backup Liền kề

Hosting Extra
233.000 VND
/1 tháng

10 GB SSD Disk Space

20 TB Bandwidth

Linux, DirectAdmin

24x7 Ticket Support

+ Free 5 Backup Liền kề

Phí dịch vụ Cloud Server (Hosting Standard PHP, Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 15GB SSD
350.000 VND
/1 tháng
Phí dịch vụ Cloud Server (Hosting Standard PHP, Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 15GB SSD
Phí dịch vụ Cloud Server (Hosting Standard PHP, Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 20GB SSD, 5PBackup)
450.000 VND
/1 tháng
Phí dịch vụ Cloud Server (Hosting Standard PHP, Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 8h/thứ 2-6, VMware, 20GB SSD, 5PBackup)