Mô hình hoạt động của Kiểm soát trọng lượng thông qua IOT Cloud

Chips tham gia Sự kiện Tech for life và giới thiệu giải pháp Cân IOT Cloud

Thực tế bàn giao giải pháp

Hình ảnh trả về trên phần mềm chạy trên nền tảng Cloud

Liên hệ giải pháp: info@chips.vn