IoT Quản lý xưởng máy Lighttower là hệ thống theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc trong nhà xưởng.