Kế toán

 

Tiện ích: Xuất nháp hoá đơn VAT từ Phần mềm Chips ERP qua hoá đơn điện tử Viettel

https://youtu.be/ikf2FCVrHMI