CRM

Phần mềm CRM (phần mềm quản lý quan hệ khách hàng) là một Module lớn trong một giải pháp tổng thể ERP, được xây dựng để giúp tổ chức, doanh nghiệp của bạn mang đến cho khách hàng trải nghiệm đẩy đủ và liên tục, cũng như xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng. Nhằm giải quyết việc

1. Chăm sóc và duy trì liên lạc bán tự động một cách thông minh, giúp Khách hàng hiệu quả các sản phẩm, giải pháp đã cung cấp và đề xuất những thay đổi nâng cấp theo thời gian của sản phẩm và dịch vụ.

Mô hình bán hàng, nhắc đơn cho Đại lý thông qua hệ thống chuỗi cung ứng SCM (Supply change management) tích hợp liền mạch CRM.


Powered by Froala Editor

Dịch vụ cung ứng phần mềm( CRM Business Standard)
12,000,000 VND
/12 tháng
CloudERPs CRM Business Starter
350,000 VND
/1 tháng

Phần mềm nền tảng Cloud

API Email gửi số lượng mặc định

5.000 -> 10.000 email gửi đi/tháng

Báo cáo đã gửi, đã đọc, đã click

Tính năng Unsubscribe

Tạo danh sách email

Gửi và quản lý chiến dịch (Campaigns)

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

 Đơn vị tính cho 01 user/tháng

CloudERPs CRM Business Standard
500,000 VND
/1 tháng

Phần mềm nền tảng Cloud

API Email gửi số lượng mặc định

10.000 -> 50.000 email gửi đi/tháng

Báo cáo đã gửi, đã đọc, đã click

Tính năng Unsubscribe

Tạo danh sách email

Gửi và quản lý chiến dịch (Campaigns)

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

 Đơn vị tính cho 01 user/tháng

CloudERPs CRM Business Pro
1,000,000 VND
/1 tháng

Phần mềm nền tảng Cloud

API Email gửi số lượng lớn

50.000-> 100.000 email gửi đi/tháng

Tính năng Unsubscribe

Tạo danh sách email

Gửi và quản lý chiến dịch (Campaigns)

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

 Đơn vị tính cho 01 user/tháng