Phần mềm quản lý canh tác, vùng nguyên liệu được Chips phát triển và áp dụng dựa trên sự kết hợp của 3 đối tượng: 1. Công ty đầu tư vốn, nhân sự phát triển và quản lý vùng, 2. Đại lý canh tác và 3. Hộ nông dân. 
Trong đó, Công ty có vốn và nhân sự quản lý để phát triển vùng nguyên liệu, Đại lý canh tác có kiến thức chuyên môn và đưa ra giải pháp kịp thời cho người nông dân và cuối cùng là Hộ nông dân, là người có quỹ đất rộng rãi nhưng thiếu dịnh hướng bao tiêu, vốn và kiến thức kỹ thuật.

Link tải App trên Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileqlvnl

Link tải App trên Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/chips-farming/id6448951224