Chips Quettin Starter

Số ượng: 150/ tin bài/ tháng

Quettin APIs: 01 Website

Nguồn tin tức: Kho Quettin

Yêu cầu thêm nguồn: 01 site

Báo cáo phân tích

99.99% Uptime

Chips Hỗ trợ qua Site

Tích hợp miễn phí Website Chips phát triển

Tích hợp có phí đối với Wordpress, ASP.NET

500,000 VND
/ 1tháng
Chips Quettin Standard

Số ượng: 450/ tin bài/ tháng

Quettin APIs: 01 Website

Nguồn tin tức: Kho Quettin

Yêu cầu thêm nguồn: 04 site

Báo cáo phân tích

99.99% Uptime

Hỗ trợ tiêu chuẩn

Tích hợp miễn phí Website Chips phát triển

Tích hợp có phí đối với Wordpress, ASP.NET

2,500,000 VND
/ 1tháng
Chips Quettin Extra

Số ượng: 800/ tin bài/ tháng

Quettin APIs: 01 Website

Nguồn tin tức: Kho Quettin

Yêu cầu thêm nguồn:50 site

Báo cáo phân tích

99.99% Uptime

Hỗ trợ tiêu chuẩn + Mở rộng

Tích hợp miễn phí Website Chips phát triển

Tích hợp có phí đối với Wordpress, ASP.NET

8,000,000 VND
/ 1tháng