Hệ thống tìm kiếm và đề xuất máy bơm nước.


Giao diện được hệ thống đề xuất cho người dùng sau khi tiềm kiếm bơm


Giao diện tổng quan của quản trị phần mềm (admin)