Tích hợp thanh toán cho website bán thực phẩm

Blog 124
Thanh toán online ATM, Visa, Duyệt đơn hàng để Khách hàng thanh toán online, Quản lý tập trung trên phần mềm ERP kết nối Website.
Tích hợp thanh toán cho website bán thực phẩm
1. Thanh toán online ATM, Visa
2. Duyệt đơn hàng để Khách hàng thanh toán online
3. Quản lý tập trung trên phần mềm ERP kết nối Website.


Powered by Froala Editor

Nguồn: Nguyễn Văn Lượng