CloudERPs SCM Business Starter
350,000 VND
/1 tháng

Phần mềm quản lý đơn hàng, kho

Trên nền tảng cloud

Hosting Node.JS#1 3GB SSD VMware

Sao lưu tự động VEEAM 5 bản/ gần nhất

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Bảo mật tiêu chuẩn

 1 Đơn vị/ chi nhánh 

 cho 3 user/tháng 

CloudERPs SCM Business Standard
1,000,000 VND
/1 tháng

Phần mềm quản lý đơn hàng, kho

Trên nền tảng cloud

Hosting Node.JS#2 10GB SSD VMware

Sao lưu tự động VEEAM 5 bản/ gần nhất

Hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

Bảo mật tiêu chuẩn

 1 Đơn vị/ chi nhánh

không giớ hạn user/tháng