Chips ERP - Phần mềm ứng dụng quản lý nhà máy sản xuất cơ khí chính xác

Blog 588
Lập kế hoạch, nạp vào sản xuất tự động, báo cáo tiến độ... Tất cả hoạt động diễn ra ở thời gian thực. Giúp kiểm soát sản xuất và giảm thiểu sai sót.

Chips ERP - Ứng dụng quản lý nhà máy sản xuất cơ khí chính xác thời gian thực trên nền tảng Web App, Mobile App - Version 1.0.7

 Quản lý Khách hàng, Nhà cung ứng

 Quản lý đơn đặt hàng, bản vẽ kỹ thuật, trạng thái, chi phí đề xuất.

 Quản lý & lập quy trình công nghệ, kế hoạch sản xuất.

 Nạp vào sản xuất bán tự động 

 Quản lý chi phí cho một quy trình sản xuất

  Quản lý tiến trình và tiến độ sản xuất của mỗi chi tiết

 Hệ thống vận hành tập trung và 100% online trên nền tảng Web hoặc App

Một số giao diện của Ứng dụng

Theo dõi khối lượng công việc hoàn thành thời gian thực & Biên độ nguôn lực trong ngày.

Thống kê sai sót của từng người

Tổng hơp các Chi tiết đã được nạp vào tự động đẩy xuống các bộ phận sản xuất, gia công.

Báo cáo nhật ký từng công đoạn trong sản xuất.